Sprekers

Kila van der Starre is literatuurwetenschapper en poëziecriticus. Ze rondt aan de Universiteit Utrecht een proefschrift af over ‘poëzie buiten het boek’. Haar onderzoek is gericht op onder andere Instagrampoëzie, poëzie in rouwadvertenties, poëzietatoeages, poëzie op gebruiksvoorwerpen, straatpoëzie en poëzie op de radio. In 2017 richtte ze de website Straatpoezie.nl op en in 2018 gaf ze samen met Babette Zijlstra het poëzie-doe-boek ‘woorden temmen. 24 uur in het licht van Kila & Babsie’ uit.

 

Meer informatie: Kilavanderstarre.com

Carien Bakker is vakdidactica Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze leidt aantal professionele leergemeenschappen van docenten Nederlands en doet promotieonderzoek naar Lesson Study in de lerarenopleiding.

Gudrun Beckmann, studeerde Cultuurpedagogiek aan de universiteit Hildesheim (Duitsland) en Docent Theater aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is studieleider en docent bij de Masteropleiding Kunsteducatie van de Hanzehogeschool & NHL Hogeschool. Als lid van de vernieuwingscommissie CKV was zij betrokken bij het ontwerp van het vernieuwde CKV examenprogramma.

Jasmijn Bloemert is vakdidacticus Engels aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Daarnaast doet ze onderzoek naar literatuuronderwijs bij de Moderne Vreemde Talen. In haar onderzoek richt ze zich op het verhogen van de mate van betrokkenheid van leerlingen tijdens de literatuurles en het verrijken van bestaande literatuurcurricula.

Inge Elferink is vakdidacticus Frans aan de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en is als lerarenopleider en docent Frans verbonden aan de NHL Hogeschool. Ze doet promotieonderzoek naar de ontwikkeling van motivatie van leerlingen in de onderbouw en naar de professionele ontwikkeling van docenten Frans. Binnen het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord houdt ze zich bezig met diverse nascholingstrajecten.

Aly Jellema is lerarenopleider verbonden aan de opleiding Frans aan NHL Stenden Hogeschool, en daarnaast als instituutsopleider van het Dr.Nassaucollege en RSG De Borgen actief binnen het Samen Opleiden in de School. Sinds dit schooljaar maakt zij deel uit van de kenniskring Vitale Vakdidactiek van lector Siebrich de Vries. Vanuit het EVN organiseert zij samen met andere opleiders netwerk- en scholingsactiviteiten voor docenten Frans in de onder- en bovenbouw van vo en het mbo.

Michelle de Jong werkt als vakdidacticus Spaans bij de Lerarenopleiding van de RUG en is betrokken bij het onderwijs van de taalverwerving Spaans binnen de studie Europese Talen en Culturen bij de faculteit der Letteren. Haar expertise ligt op het terrein van de interculturele competentie en het internationaal opleiden van leraren Spaans (MULTIELE) Binnen het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord houdt ze zich bezig met nascholingstrajecten voor docenten Spaans.

Judith Nauta werkt als vakdidacticus Duits bij de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als docente Duits op het Stadslyceum Werkmancollege in Groningen.

Clary Ravesloot is vakdidacticus Nederlands aan de RUG en redacteur van Levende Talen Magazine. Zij houdt zich daarnaast vooral bezig met het thema geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs, waarover ze met Joyce Bunt in Levende Talen Magazine het artikel Ze voelt zich als een vlieg? Een voorbeeld van geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs publiceerde.

Nienke Smit (RuG) is vakdidacticus Engels, geeft en organiseert CLIL nascholing en doet vakdidactisch promotieonderzoek naar de ontwikkeling van betekenisvolle interactie in de les Engels.

Marjon Tammenga-Helmantel is vakdidacticus Duits aan de Rijksuniversiteit Groningen en verricht daar vakdidactisch onderzoek op het terrein van de moderne vreemde talen. Haar expertisegebieden zijn grammaticale instructie, doeltaalgebruik en leermiddelen. Zij is lid van het landelijke Meesterschapsteam moderne vreemde talen, ter versterking van de vakdidactiek. Binnen het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord verzorgt zij met Christine Vidon de maatwerktrajecten Bewust doeltaalgebruik en Duurzaam doeltaalgebruik.

prof. dr. Barend van Heusden (1957) is hoogleraar Cultuur en Cognitie, in het bijzonder met betrekking tot de Kunsten, bij de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Aandachtsgebieden in zijn onderwijs en onderzoek zijn: cultuurtheorie, cultuur en cognitie, kunst en cognitie, kunst- en cultuuronderwijs. Sinds 2009 leidt hij in Nederland en Vlaanderen het project Cultuur in de Spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

 

Bekijk hier de website van Barend.

Daniela Fasoglio is leerplanontwikkelaar en vakspecialist moderne vreemde talen bij SLO. Zij houdt zich samen met leraren en lerarenopleiders bezig met de relevantie van het vernieuwde Europees Referentiekader (ERK), het belang en de functie van talen in de samenleving en de invulling van talencurricula in het onderwijs. Zij verdiept zich in thema’s rondom interculturele competentie in de talencurricula, literatuuronderwijs, taalbewustzijn, meertaligheid en meertalige competentie. In het kader van curriculum.nu heeft ze het team leraren en schoolleiders van het leergebied mvt begeleid in de formulering van een visie en van voorstellen voor de herziening van de talencurricula po en vo in Nederland.

 

Bekijk hier de website van Daniela.

dr. Joanneke Prenger is leerplanontwikkelaar taal bij SLO en houdt zich bezig met projecten rond curriculumontwikkeling, samenhang, taalgericht vakonderwijs (taal in de vakken), leesonderwijs, en evalueren in het taalonderwijs. Vanuit SLO is ze hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal, een onafhankelijk en praktisch tijdschrift over de taalontwikkeling van kinderen in het onderwijs tot 12 jaar. Ook coördineert ze het Landelijk Netwerk Taal, een landelijke netwerk voor taalcoördinatoren en taalspecialisten werkzaam in het po.

Kila van der Starre is literatuurwetenschapper en poëziecriticus. Ze rondt aan de Universiteit Utrecht een proefschrift af over ‘poëzie buiten het boek’. Haar onderzoek is gericht op onder andere Instagrampoëzie, poëzie in rouwadvertenties, poëzietatoeages, poëzie op gebruiksvoorwerpen, straatpoëzie en poëzie op de radio. In 2017 richtte ze de website Straatpoezie.nl op en in 2018 gaf ze samen met Babette Zijlstra het poëzie-doe-boek ‘woorden temmen. 24 uur in het licht van Kila & Babsie’ uit. Meer informatie: Kilavanderstarre.com

Marieke Lucas Rijneveld (1991) geldt als een van de grootste talenten van de Nederlandse letteren. In 2015 debuteerde ze met de meermaals herdrukte dichtbundel Kalfsvlies, die werd bekroond met de C. Buddingh’ Prijs voor het beste poëziedebuut. In de Volkskrant werd ze vervolgens uitgeroepen tot literair talent van het jaar. Haar indrukwekkende voordracht was veelvuldig te horen op literaire podia als Crossing Border, De Jonge Schrijversavond en de Nacht van de Poëzie, en haar gedichten en verhalen verschenen in een groot aantal literaire tijdschriften, waaronder Hollands Maandblad, ‘VPRO Gids en De Revisor. Rijneveld groeide op in een gereformeerd boerengezin in Noord-Brabant en woont tegenwoordig in Utrecht, de stad die haar in 2015 het C.C.S. Cronestipendium toekende. Naast haar bestaan als schrijver werkt ze op een melkveebedrijf. Haar debuutroman De avond is ongemak verscheen in 2018 en in januari 2019 verscheen haar nieuwste dichtbundel Fantoommerrie. De avond is ongemak stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2019. In juli 2019 ontving zij de ANV Debutantenprijs voor De avond is ongemak.

drs. Jeroen Steenbakkers geeft dit jaar 25 jaar Nederlands (Ludgercollege Doetinchem). Daarnaast ben ik vader van drie schoolgaande kinderen: die hebben mijn blik op onderwijs zeer verruimd. Met een lerarenbeurs van Dudoc-Alfa doe ik onderzoek naar de effecten van regulier en vernieuwend schrijfonderwijs. Ik leidt daarvoor een docentontwikkelteam met acht ervaren docenten Nederlands, mijn onderzoek wordt aan de RUG begeleid door Kees de Glopper, Ninke Stukker, Veerle Baaijen en Theo Witte.

Sander Bax (UhD) (1977) werkt als universitair hoofddocent Literatuurwetenschap, Cultuurgeschiedenis en Vakdidactiek Nederlands aan de Universiteit van Tilburg. Hij is lid van het Meesterschapsteam Nederlands-Letterkunde en redacteur van Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, het Kritisch Literatuur Lexicon (van de 21e eeuw) en Diggit Magazine. Hij publiceerde De taak van de schrijver (2007), De Mulisch Mythe (2015) en De Literatuur Draait Door (2019). Momenteel werkt hij – in opdracht van Uitgeverij Prometheus – aan een monografie over de geschiedenis van het literaire schrijverschap in de twintigste eeuw en – in opdracht van Uitgeverij Querido – aan de biografie van schrijver Bernlef. Daarnaast werkt hij aan onderzoek naar didactiek voor het (historisch) literatuuronderwijs.

 

Bekijk hier de website van Sander.

prof. dr. Mathijs Sanders is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek en onderwijs gaan over literatuur in Nederland in de twintigste eeuw, met bijzondere aandacht voor literatuur en publiek en voor de invloed van buitenlandse literatuur in Nederland tijdens de periode 1900-1940.

 

Bekijk hier de website van Mathijs.

Henk Wolf is sinds 2002 taalkundedocent bij de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool. Hij heeft aan verschillende leermethoden voor het Fries meegewerkt en is auteur van het Basisboek syntaxis. Verder is hij verbonden aan het Talencentrum van de RuG en als columnist aan een aantal tijdschriften.

drs. Hans Das is sinds 2005 leraar Nederlands aan het Greijdanus College in Zwolle. In 2014 kreeg hij een promotiebeurs voor leraren die hem in de gelegenheid stelde om het lesgeven te combineren met een promotieonderzoek aan deze universiteit. In dit promotieonderzoek focust hij zich op poëzielezerstypen die voorkomen op havo en vwo en op tekstkenmerken die aansluiten bij deze lezers. Het doel is om een poëzielezersoverzicht te ontwikkelen die docenten helpt om individuele lessen vorm te geven en om een doorlopende poëzieleerlijn te ontwikkelen.

dr. Erwin Mantingh is lerarenopleider en vakdidacticus. Hij is verbonden aan de Graduate School of Teaching en het Departement voor Talen, Literatuur & Communicatie van de Universiteit Utrecht (UU). Eerder werkte hij als onderzoeker en docent op het gebied van Middelnederlandse literatuur en middeleeuwse cultuur aan de UU en als leraar Nederlands op een middelbare school, K.S.G. De Breul in Zeist. Als lid van het Meesterschapsteam Nederlands zet hij zich in voor het literatuuronderwijs en de versterking van de vakdidactiek. Hij publiceert onder meer over de didactiek van historische letterkunde en op dat gebied ontwikkelt hij samen met vakwetenschappers, vakdidactici, docenten, studenten en leerlingen lesmateriaal.

Dr. Theo Witte is vakdidacticus en onderzoeker ‘in ruste’ aan de Universitaire Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, stichter van lezenvoordelijst.nl en literaryframework.eu. Hij was tot april 2018 voorzitter van het Meesterschapsteam Nederlands Letterkunde.

Hiske Schipper (1990) studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de RUG en staat sinds 2014 voor de klas op het Emelwerda College in Emmeloord. In 2011 won ze het Groninger Studenten Cabaretfestival. Naast haar werk als docent verzorgt ze ook cabaretoptredens. Hiske maakt cabaret op maat en treedt op voor de meest uiteenlopende gezelschappen en gelegenheden. Ze maakt ook cabaret over het onderwijs en gebruikt in haar onderwijs weer veel cabaret.

 

Bekijk hier de website van Hiske.

Gemma Jissink ontwikkelt leermiddelen en is educatief uitgever. Ze studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de RUG. Bij Boom voortgezet onderwijs is ze vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe methode voor het schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs: KERN Nederlands.

Anouk de Kleijn is docente Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden en promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen. In haar lessen besteedt ze graag tijd aan historische letterkunde en creatief schrijven. Over creatief schrijven publiceerde zij eerder al het artikel ‘De kampvuurcompetitie’ in Levende Talen Magazine. Haar onderzoek richt zich op motivatie en persoonlijke groei in het literatuuronderwijs.

Coen Peppelenbos is docent aan NHL Stenden Hogeschool. Hoofdredacteur Tzum. Recensent voor de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Schreef o.m. de romans Victorie en De valkunstenaar.

prof. dr. Rick de Graaff is hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs, aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Hij doet onderzoek naar effectief vreemdetalenonderwijs, de didactiek van tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs en de professionele ontwikkeling van talendocenten.

 

prof. dr. Rick de Graaff geeft onderwijs in vakdidactiek en curriculumontwikkeling moderne vreemde talen aan de Educatieve Master van de Universiteit Utrecht, Graduate School of Teaching. Hij begeleidt promotieonderzoek van talendocenten uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen.

 

Bekijk hier de website van Rick.

Bas Trimbos heeft 12 jaar Engels en Frans gegeven in het voortgezet onderwijs en werkt 19 jaar als leerplanontwikkelaar MVT bij de SLO. De laatste negen jaar houdt hij zich vooral bezig met formatieve praktijken in binnen- en buitenland.

dr. Nivja de Jong is universitair hoofddocent tweedetaalverwerving en pedagogiek aan de Universiteit Leiden (ICLON en faculteit Geesteswetenschappen). Na een promotie en postdoc in de psycholinguïstiek, specialiseerde zij zich in aspecten van tweedetaalverwerving, en dan met name spreek- en gespreksvaardigheid. Ze is voorzitter van het LLRC (Language Learning Resource Centre) van de Universiteit Leiden en lid van het nationale Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen.

 

Bekijk hier de website van Nivja.

Als docent Engels op het VMBO in Zoetermeer heeft Karin Winkel gedurende 24 jaar ruim ervaring opgedaan in de praktijk: lesgeven, leerlingen maar ook starters en studenten begeleiden, oudergesprekken voeren, workshops voor collega’s verzorgen en ICT op de school introduceren middels gearrangeerde lesmaterialen. Sinds 8 jaar werkt zij als vakdocent Engels op de Pabo van de Hogeschool Rotterdam. Zij begeleidt studenten bij hun studie en verzorgt naast lessen ook nascholing voor vroeg vreemde talen onderwijs aan leerkrachten van het PO.

dr. Tessa Mearns is universitair docent en coördinator van het World Teachers Programme op ICLON, Universiteit Leiden. Haar interessegebieden zijn Content and Language Integrated Learning (CLIL), tweetalig onderwijs (tto) en taalmotivatie. Tessa is sinds 2016 lid van het Meestershapsteam Vakdidactiek Moderne Vreemde Talen, die zich inzet voor het versterken van de kwaliteit en de status van het mvt-onderwijs in Nederland. Voor en tijdens haar promotie werkte ze als docent van verschillende moderne vreemde talen in het voortgezet en hoger onderwijs in zowel Engeland als Nederland.

 

Bekijk hier de website van Tessa.

drs. Lotte Cruiming is in 2018 afgestudeerd als eerstegraads docent voor het vak Engels, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is ze werkzaam in het voortgezet onderwijs als lerares Engels op een school in de provincie Groningen.

drs. Nadia Gerritsen is docent Engels en geeft les aan de bovenbouw op het Ichthus College in Kampen.

Met een achtergrond in de Engelse taal en cultuur wil drs. Ron Delker taalonderwijs op landelijk niveau verbeteren. Sinds 2018 is hij naast zijn werkzaamheden als docent Engels bezig geweest met het ontwikkelen van een mobiele applicatie om leesmotivatie op middelbare scholen te verbeteren. Dit doet hij vanuit Mynn, een jonge startup uit Groningen die hij samen met zijn mede-oprichters is begonnen. Samen met andere docenten in Nederland probeert hij nu hun ideeën voor het taalonderwijs werkelijkheid te laten worden.

drs. Derrick Manzanares is a teacher of English in Groningen. He is currently teaching VMBO-TL, havo and vwo classes at Kamerlingh Onnes College. When he is able to take a break from his teaching duties, he likes to swim (as in training), play tennis, build websites, play the guitar and play video games. How he is able to combine all of the aforementioned, remains a mystery. Oh yes, running also makes part of his weekly routine, but he still can’t seem to convince himself that he likes it. Nevertheless, he keeps up the good fight because a healthy life is a happy life.

Robert Jan Smit is lerarenopleider aan de NHLStenden vakmaster Engels te Groningen en docent Engels op de tweetalige stroom (IBMYP/TTO) van het Maartens college te Haren. Daarnaast is hij coördinator van de vakgroep Engels op NHL Stenden, en begeleidt hij LIO-ers van de ULO tijdens hun masterstage in hun laatste jaar op de RuG.

Kristien Koning is lerarenopleider aan de NHLStenden vakmaster Engels te Groningen en docent Engels bij de bachelor in Leeuwarden. Zij heeft ruime ervaring als docent Engels in het voortgezet (Montessori) onderwijs, en is daarnaast sinds een paar maanden lid van het docententeam van ITESS, de international docentenopleiding van NHLStenden in Groningen.

Joana Duarte is lector Meertaligheid & Gelleterdheid op de NHL Stenden Hogeschool en universitaire docent bij de Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoeksgebieden zijn: meertaligheid in het onderwijs, contrastieve taaldidactiek en (wereld)burgerschapsonderwijs.

 

Bekijk hier de website van Joana.

dr. Marrit van de Guchte werkt als vakdidactica Duits en MVT-onderzoeker bij de Interfacultaire Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft ze 16 jaar als docente Duits in het middelbaar onderwijs gewerkt. Haar interesses liggen op het gebied van taakgericht taalonderwijs, communicatief grammaticaonderwijs en het gebruik van digitale middelen in de MVT-les.

 

Bekijk hier de website van Marrit.

Doris Abitzsch is als docente en vakdidactica Duits verbonden aan het Departement Talen, Literatuur en Communicatie en de Graduate School of Teaching van de Universiteit van Utrecht.

 

Bekijk hier de website van Doris.

Liseth Heck-de Weerd heeft Duitse Taal en Cultuur gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en mocht voor haar masterscriptie ‘Autobiografische Texte als Mittel zur Förderung der interkulturellen Kompetenz im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht’ in november de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs in ontvangst nemen.

Eva Donker (links) is docent Duits op het Parcival College in Groningen. Duitsland-fan, Berlijn-liefhebber, zeer geïnteresseerd in de DDR-tijd.

 

Susanne Hartwig (rechts) is docent Duits op het Parcival College in Groningen.

Na de NLO in Nijmegen in 1983 (Engels en Frans), MO-B in Groningen en een doctoraalopleiding Onderwijskunde aan de Open Universiteit is drs. Wim Gombert in 2017 begonnen met promotie-onderzoek aan de RUG. Momenteel geeft hij 3 dagdelen les in de bovenbouw HV, geeft hij Frans taalvaardigheid aan de RUG en werkt hij drie dagen per week aan het onderzoek. Hij onderzoekt de effectiviteit van een bovenbouwmethode Frans die hij zelf ontwikkeld heeft (AIM-extended). Samen met Audrey Rousse-Malpat heeft hij in 2016 Project Frans opgezet en vanaf 2019 doen ze een pilot met een school in Amsterdam om onze methode te implementeren.

 

Bekijk hier de website van Wim.

dr. Audrey Rousse-Malpat is gepromoveerd in de toegepaste taalkunde aan de universiteit van Groningen. Haar expertise ligt op het gebied van de Franse taalkunde en taalverwerving. Ze is docent taalkunde en taalverwerving bij de afdeling Europese talen en culturen van de Rijksuniversiteit in Groningen. Samen met Wim heeft zij in 2016 Project Frans opgezet en vanaf 2019 doen ze een pilot met een school in Amsterdam om onze methode te implementeren.

 

Bekijk hier de website van Audrey.

Christine Vidon is docente Frans en Lerarenopleider MVT voor de Rijksuniversiteit Groningen (Ba Europese Talen en Culturen en EVN).

 

Bekijk hier de website van Christine.

Lia Nijdam is zowel tweede- als eerstegraads bevoegd voor het vak Frans (NHL, RuG). Docent op CSG Bogerman te Sneek (havo onderbouw, havo en vwo bovenbouw).

Studie Franse Taal en Letteren aan de RUG. Na  20 jaar bedrijfsleven (technisch vertaler, tekstschrijver, personeelswerker, projectmanager) is Grytsje Sewalt sinds 2008 docent Frans onder- en bovenbouw aan het Winklerprins,  Veendam. Overtuigd dat je heldere doelen moet formuleren – voor haar leerlingen daadwerkelijk Frans leren SPREKEN- en dat het er dan niet veel toe doet welke methode je toepast, als je maar weet te inspireren en ver blijft van de illusie dat taal aan te leren valt via (grammatica)regels. Na  AIM steeds meer werkend met eigen materiaal, waarin het spel als activerend en motiverend instrument een grote rol speelt.

Na een aantal jaren in het vo te hebben gewerkt, is Antonet Chermanne in 2010 begonnen als lerarenopleider Frans bij Fontys Hogescholen. De afgelopen jaren heeft zij zich o.a. bezig gehouden met literatuur uit de francophonie, meertaligheid, en de combinatie van mondelinge taalvaardigheid en theateroefeningen. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in curriculumontwerp. Sinds 2019 is ze tevens werkzaam bij de opleiding Master Leren en Innoveren en Fontys Educational Designers.

Ana Llamazares is werkzaam als vakdidactica Spaans aan de Lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht en bij de Bachelor lerarenopleiding Spaans van de Hogeschool Utrecht. In het verleden is zij werkzaam geweest bij de Hogeschool voor Toerisme in Breda en de Hotelschool Den Haag als docente Spaans en coördinator internationalisering voor de moderne vreemde talen.

drs. Gerdientje Oggel is docent taalverwerving Spaans aan de Opleiding Europese Talen en Culturen (RUG) en buitenlandcoördinator Spanje en Latijns Amerika. Daarnaast houdt zij zich als lid van het Europese project EVOLVE bezig met Virtual Exchange, een innovatieve vorm van online intercultureel samenwerkend leren en onderwijzen waarmee studenten en docenten belangrijke 21e eeuwse vaardigheden (verder) ontwikkelen.

Ido Cuperus is werkzaam op OSG Sevenwolden in Heerenveen. Hij geeft hier de vakken Kunst algemeen, muziek en CKV en is tevens dirigent van de Fedde S. Bigband. Hij is in 2010 afgestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium als docent muziek.

Al bijna twintig jaar is Ineke Renkema als docente Frans verbonden aan het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Om zichzelf en haar lessen een nieuwe impuls te geven, is ze de Master Kunsteducatie in Groningen gaan doen. In dat kader heeft ze, samen met leerlingen en talencollega’s van haar school, onderzoek gedaan naar Literatuur en Burgerschap. In oktober rond ze de studie af, maar gaan ze op haar school door met het verder experimenteren met en langzamerhand verankeren van dit door hen samen ontworpen onderwijsconcept.

Mirelle Kloosterman werkt als docente beeldende vorming, tekenen, kunst, Kunstvakken 1 en CKV aan de RSG in Ter Apel. Daarnaast is zij cultuurcoördinator en initiator van de Kunstklas, hier vindt verbreding en verdieping plaats voor leerlingen van alle niveaus. De leerlingen betrokken te laten zijn bij maatschappelijk thema’s door middel van kunstonderwijs is een van haar doelen.

Emiel Copini is docent, onderzoeker en adviseur op het terrein van kunst- en cultuureducatie in met name het voortgezet onderwijs. Hij promoveerde onlangs in het kader van het onderzoeksproject ‘Cultuur in de Spiegel’. Vanuit Keunstwurk coacht hij scholen en docententeams in de ontwikkeling van betekenisvol, vakoverstijgend onderwijs. Dit gebeurt in co-creatie tussen scholen en culturele aanbieders. Daarnaast is hij docent aan de Master Kunsteducatie van ArtEZ. Als onderzoeker richt hij zich op het werken vanuit sociaal geëngageerde kunsteducatieve praktijken, op leerprocessen in interdisciplinaire docententeams, en op de ontwikkeling van onderwijs met het cultureel bewustzijn als uitgangspunt.

Romy Joya Kuldip Singh (NL,1993) Studeerde in 2015 af aan academie Minerva af als docent beeldende kunst en vormgeving met een Minor Art and Technology. Daarna vervolgde zij haar studie aan de MA ‘MAD Tech’ aan het Frank Mohr Institute. Haar beeldend werk werkt voornamelijk rondom het themas artificiële natuur en simulatie en uit zich veelal in kinetische sculpturen. Daarnaast werkt ze voor verschillende partijen op gebied van educatie in combinatie met kunst en technologie.

Erik Boersma is docent CKV/techniek die sinds 2001 zijn vak uitoefent. Eerst in het VSO cluster 4, sinds 2010 aan de VMBO Maritieme Academie Harlingen. Naast het onderwijs was hij actief als (scheeps-)interieurbouwer en ontwerper. Hij is een enthousiaste docent die blijft zoeken naar verbetering en vernieuwing in de praktijk. Hij maakt in zijn lessen, naast het aanleren van de conventionele technieken en vaardigheden, gebruik van onder meer robotica, 3D printers en digitale tekenprogramma’s. Daarnaast laat hij de leerlingen actief de omgeving buiten de school verkennen met opdrachten.

Petra Drost studeerde in 2005 af aan academie Minerva als docent beeldende kunst en vormgeving en werkt sinds 2006 als kunstvakdocent in het VO. Ruim 12 jaar is zij nu werkzaam op het Esdal College locatie havo/vwo in Emmen als docente beeldend, CKV en cultuurcoördinator. Binnen haar lessen hecht zij waarde aan een positieve sfeer en veel eigen inbreng van haar leerlingen. In juli dit jaar behaalde zij haar master Kunsteducatie. Binnen deze master onderzocht zij het begrip van eigenaarschap van eigen leren binnen de kunstvakken.