Lezingen

Ronde 1

Lezingen

Omschrijving

#1

Cultuuronderwijs in samenhang: naar een nieuwe identiteit voor het profiel CM | een lezing door prof. dr. Barend van Heusden

Het gaat niet goed met het profiel CM. Leerlingen vinden het intellectueel (te) weinig uitdagend – het is saai en makkelijk. Ik wil in ieder geval kort stilstaan bij de oorzaken van de ‘crisis’, die overigens door alle vakken die samen het profiel vormen (de taal- en cultuurvakken, filosofie, geschiedenis, de kunstvakken, media en burgerschap) gevoeld wordt. Vervolgens zal ik betogen dat we het profiel CM weer nieuw leven kunnen inblazen door behalve aan cultuuroverdracht te doen (traditioneel de taak van de cultuurvakken), ook veel meer aandacht te gaan besteden aan cultuurwetenschap. Inzicht in de structuur en in de bouwstenen van cultuur, en daarmee in de onderliggende samenhang tussen de verschillende cultuurvakken kan het profiel CM voor leerlingen en leerkrachten, weer moeilijk, interessant en uitdagend maken.

Ronde 1

Lezingen

Omschrijving

#4

De voordelen van het voorzetselvoorwerp | een lezing door drs. Jeroen Steenbakkers

Er zijn recentelijk voor het schoolvak Nederlands enkele inspirerende vernieuwingsvoorstellen ontwikkeld, onder meer door de Meesterschapsteams en Curriculum.nu. Enkele overeenkomsten: de versnippering moet ophouden; het gaat om contextrijke en betekenisvolle kennis; taalbewustzijn en persoonsvorming doen ertoe. Het kan dus beter, maar schoolboeken (die vakonderdelen steeds weer opknippen in kleine theorieblokjes en oefeningen) werken niet echt mee, zo valt te lezen in visiestukken. Een relevante vervolgvraag wordt dan: waarin schuilt de aantrekkelijkheid van de veelgebruikte methodes? Uitgevers verdiepen zich immers grondig in de wensen van ‘hun docenten’ – en die willen het beste voor hun vak. Deze lezing stelt de vraag wat er zo fijn is aan oefeningen over foutieve pleonasmen, beknopte bijzinnen en voorzetselvoorwerpen. Het uitgangspunt daarbij is dat vernieuwing wint aan bescheidenheid en betrouwbaarheid als het zich even welwillend verdiept in het bestaande als in het gewenste.

Ronde 2

Lezingen

Omschrijving

#23

Een interview met Marieke Lucas Rijneveld | door Coen Peppelenbos

Na afloop van het interview is er een signeersessie met Marieke Lucas Rijneveld.

Ronde 1

Lezingen

Omschrijving

#5

Talen leren om te communiceren. Hoe of wat? | een lezing door prof. dr. Rick de Graaff

De afgelopen vijftig jaar is er heel wat veranderd in het vreemdetalenonderwijs, maar veel zaken bleven onveranderd. Veel docenten geven prachtig onderwijs, met liefde voor taal en cultuur. Maar ook: veel scholen maken nog steeds gebruik van lesboeken met regels, rijtjes , invuloefeningen en teksten ter illustratie. Er wordt weinig in de vreemde taal gecommuniceerd, niet door de leerlingen en ook niet door de leraar. En als er al wordt gecommuniceerd, dan is de inhoud vaak bijzaak.

Voor toekomstbestendig talenonderwijs is een toekomstbestendig talencurriculum nodig, dat ergens toe dient én ergens over gaat. In mijn presentatie neem ik u mee langs de voorstellen van Curriculum.nu en Meesterschapsteam MVT, langs Kennisbasis, Tussendoelen en Eindtermen, langs CLIL en ERK, op weg naar relevante en uitdagende didactieken, werkvormen en inhouden.

Ronde 2

Lezingen

Omschrijving

#13

Vloeiend leren aarzelen in een vreemde taal | een lezing door dr. Nivja de Jong

Aarzelingen, zoals “uhm”, “ehhm” en “erm” worden over het algemeen gezien als indicatoren van een lagere spreekvaardigheid omdat ze zouden laten zien dat de spreker niet-vloeiend is. In deze lezing belicht ik vloeiendheid, als onderdeel van spreek- en gespreksvaardigheid, vanuit verschillende disciplines. Wanneer we vloeiendheid bijvoorbeeld bekijken vanuit discourse analytisch oogpunt, of psycholinguïstisch oogpunt, kunnen we concluderen dat aarzelingen niet alleen ‘problemen’ zijn, of indicatoren voor een lage spreekvaardigheid, maar ook oplossingen en juist zouden getuigen van een goede spreekvaardigheid. In de discussie gaan we in gesprek over wat dergelijke kennis uit verschillende benaderingen nu betekent voor de lespraktijk van de docent moderne vreemde talen.